Evidence skutečných majitelů

Od 1. ledna 2018 platí nově povinnost právnických osob zapsaných ve veřejném rejstříku zapsat svého skutečného majitele. Je přitom třeba dodat, že tuto povinnost měly splnit právnické osoby zapsané do obchodního rejstříku do 1. ledna 2019; ostatní právnické osoby zapsané do dalších veřejných rejstříků (včetně svěřenských fondů zapsaných do evidence svěřenských fondů) by pak měly svého skutečného majitele zapsat do 1. ledna 2021. Pro úplnost lze uvést, že povinnost zapsat skutečného majitele nedopadá na odštěpné závody zapsané v obchodním rejstříku, jelikož nejde o právnické osoby.

Do evidence skutečných majitelů se zapisují zejména informace identifikující skutečného majitele, jako jsou např. jeho jméno, datum narození či státní příslušnost. Dále je třeba zapsat údaje, které specifikují, na čem je pozice skutečného majitele založena. Zápisem skutečného majitele do evidence skutečných majitelů se rozumí zápis až oné konkrétní fyzické osoby či konkrétních fyzických osob figurujících na konci případné vlastnické struktury (řetězce), nikoli zápis vlastnické struktury jako takové.

Rejstříkový zákon ani žádný jiný zákon v současné době za neprovedení zápisu skutečného majitele nestanoví žádné přímé sankce. Právnické osobě tak v případě nezapsání údajů o jejím skutečném majiteli nehrozí ani pokuta, ani zrušení s likvidací. Nepřímé negativní důsledky spojené s nesplněním dané povinnosti mohou nicméně plynout z jiných právních předpisů (např. nesoulad se zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu /tzv. „AML"/; nesoulad se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek).

V souvislosti s výše uvedeným jsme připraveni Vám poskytnout právní servis, proto se neváhejte na nás obrátit.© AKSR - advokátní kancelář Švec - Rychterová - všechna práva vyhrazena.

Povinné informace

Informace pro spotřebitele: Pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů ze smluv o poskytování právních služeb je příslušnou Česká advokátní komora. Více informací naleznete na webových stránkách www.cak.cz.

Informace pro fyzické osoby: Jako správci osobních údajů zpracováváme osobní údaje v případech a za podmínek upravených nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR), jehož aktuální znění je dostupné na webových stránkách www.uoou.cz. K uplatnění práv v oblasti osobních údajů (tj. práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, s žádostí o omezení zpracování, vznesením námitky proti zpracování, práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle GDPR) se na nás můžete obracet prostřednictvím emailu na adrese info@aksr.cz nebo poštou na adrese Kpt. Jaroše 317/24, Mělník.