O nás


Advokátní kancelář Švec – Rychterová působící v Praze a v Mělníku je reprezentována týmem advokátů se širokou kvalifikací a zároveň úzkou specializací na dílčí oblasti práva. Podporu kanceláře zajišťuje odborný administrativní aparát.

Našimi klienty jsou zejména obchodní společnosti a podnikatelé z různých odvětví; fyzické osoby, které potřebují právně ošetřit majetkoprávní vztahy a v neposlední řadě jednotlivci se svými životními problémy. Za dobu svého působení máme značné zkušenosti v oboru, a to i ze složitých a problematických kauz.

Klientům v prvé řadě nasloucháme a seznamujeme se se specifiky daného případu. Teprve poté hledáme komplexní řešení „na míru", a to nejen po stránce právní, ale i po stránce obchodní a také lidské. Důsledně využíváme všech dostupných právních prostředků k prosazování a ochraně práv a nároků klientů. Důvěra klientů je pro nás závazkem na sobě neustále pracovat a poskytovat profesionální právní služby.

Celé osazenstvo advokátní kanceláře ctí základní atribut advokacie, jímž je povinnost zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž jsme se dozvěděli v souvislosti s poskytováním právních služeb.

Velmi nás těší, že díky tomuto přístupu s námi klienti zůstávají, výsledky naší práce jsou jim prokazatelně ku prospěchu a jsme v každé situaci jejich právní oporou.

AKSR - advokátní kancelář Švec - Rychterová

Angažujeme se v projektu

Pro bono

© AKSR - advokátní kancelář Švec - Rychterová - všechna práva vyhrazena.

Povinné informace

Informace pro spotřebitele: Pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů ze smluv o poskytování právních služeb je příslušnou Česká advokátní komora. Více informací naleznete na webových stránkách www.cak.cz.

Informace pro fyzické osoby: Jako správci osobních údajů zpracováváme osobní údaje v případech a za podmínek upravených nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR), jehož aktuální znění je dostupné na webových stránkách www.uoou.cz. K uplatnění práv v oblasti osobních údajů (tj. práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, s žádostí o omezení zpracování, vznesením námitky proti zpracování, práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle GDPR) se na nás můžete obracet prostřednictvím emailu na adrese info@aksr.cz nebo poštou na adrese Kpt. Jaroše 317/24, Mělník.