„Vaše právní Opora pro každý případ.“

AKSR - advokátní kancelář Švec - Rychterová

Služby

Obchodní a korporátní právo
 • komplexní korporátní poradenství
 • smluvní agenda (sepisy a revize smluv)
 • sporná agenda (zejm. zastupování před soudy)
 • obchodní rejstřík (zakládání společností a jejich změny, převody podílů, zajišťování valných hromad)
 • fúze a akvizice
 • due diligence (komplexní právní audit)
 • evidence skutečných majitelů
Občanské právo a pohledávky
 • smluvní agenda (sepisy a revize smluv)
 • sporná agenda (zejm. zastupování před soudy)
 • komplexní vymáhání pohledávek
 • zastupování v exekučním řízení
 • prověřování subjektů v registrech
Trestní právo a přestupky
 • obhajoba v trestním řízení
 • zastupování poškozených v trestním řízení
 • sepisy trestních oznámení
 • zastupování v přestupkovém řízení
Právo nemovitostí
 • kupní smlouvy
 • darovací smlouvy
 • zástavní smlouvy
 • věcná břemena a služebnosti
 • vypořádání podílového spoluvlastnictví
 • smlouvy o smlouvě budoucí
 • advokátní úschovy
 • nájemní a podnájemní smlouvy
 • smlouvy o výstavbě
 • smlouvy o dílo
 • řešení právních vad nemovitostí
 • právní audity nemovitostí
 • komplexní poradenství v oblasti nemovitostí
Developerské projekty
 • poradenství před zahájením projektu
 • smluvní dokumentace s dodavateli
 • smluvní dokumentace s kupujícími
 • blokační a rezervační smlouvy
 • smlouvy o smlouvě budoucí
 • kupní smlouvy
 • zástavní smlouvy
 • poradenství ohledně čerpání financí u peněžních ústavů
 • prohlášení vlastníka budovy a založení SVJ
 • komplexní řešení celého developerského projektu
Bytová družstva a SVJ
 • poradenství pro bytová družstva (BD) a společenství vlastníků jednotek (SVJ)
 • zakládání BD a SVJ
 • koordinace a řízení členských schůzí nebo shromáždění vlastníků
 • agenda obchodního rejstříku a rejstříku SVJ
 • zpracování prohlášení vlastníka
 • převody bytů do osobního vlastnictví
 • komplexní příprava a zajištění projektů rozdělení domu na bytové jednotky
Pracovní právo
 • komplexní řešení pracovně právní agendy pro zaměstnavatele
 • smluvní a sporná agenda
 • vnitřní předpisy a pracovní řády
 • kolektivní smlouvy
Rodinné a dědické právo
 • návrhy na rozvod manželství (sporný i nesporný) a zastupování před soudem
 • návrhy na úpravu poměrů k nezl. dětem a zastupování v opatrovnických řízeních před soudem
 • majetková vypořádání mezi manželi a zastupování před soudem
 • zastupování v dědických řízeních i sporech
 • poradenství při sepisování závětí a listin o vydědění
 • zajištění výkonu tzv. vykonavatele závěti nebo správce pozůstalosti
Školství
 • správní a studijní agenda
 • zpracování vnitřních a dalších předpisů
 • smluvní agenda (sepisy a revize smluv)
 • poradenství při zpracování žádostí o akreditace
 • komplexní právní servis pro školy
Další oblasti práva
Ochrana osobních údajů a GDPR
 • analýza chodu společnosti s ohledem na GDPR
 • implementace GDPR do vnitřních předpisů
 • úprava smluvní dokumentace dle GDPR
 • komplexní poradenství v oblasti GDPR
 • služba pověřence pro ochranu osobních údajů
Franšízing
 • poradenství při vzniku franšízových sítí
 • příprava smluvní dokumentace
 • pomoc při správě a rozšiřování franšízových sítí
 • právo udělování franšízy
Insolvenční právo
 • insolvenční návrhy
 • přihlášky do insolvenčního řízení
 • incidenční spory
 • zastupování klientů ve věřitelských výborech
 • monitoring dlužníků
Právo duševního vlastnictví
 • registrace ochranných známek
 • zastupování před Úřadem průmyslového vlastnictví
 • udržování a převody ochranných známek
 • internetové domény
Sportovní právo
 • smluvní agenda (sepisy a revize smluv)
 • zpracování vnitřních a dalších předpisů
 • sporná řízení a arbitráže
 • právní poradenství pro sportovce
 • komplexní právní servis pro sportovní organizace
Převody lékařských praxí
 • poradenství před prodejem lékařské praxe
 • příprava kompletní smluvní dokumentace
 • koordinace procesu převodu celé lékařské praxe
 • transformace lékařských praxí na spol. s r.o.

Ceník služeb

Smluvní odměna
 • Odměna je v převážné většině případů smluvní. Zpravidla se jedná o hodinovou, úkolovou, úkonovou, případně i podílovou odměnu.
 • Máte-li zájem o informace o cenách za poskytované právní služby, kontaktujte nás.
Mimosmluvní odměna
 • Odměna advokáta za poskytování právních služeb je upravena vyhláškou č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif).
 • Platné znění advokátního tarifu naleznete na webových stránkách www.cak.cz.
Paušální odměna
 • V případě pravidelné spolupráce lze sjednat zvýhodněnou paušální měsíční odměnu.
 • Máte-li zájem o informace k této formě účtování za právní služby, neváhejte se na nás obrátit.
§

Kontakt


+420 731 654 312
+420 313 037 337

Kancelář - Praha

Kancelář - Praha

Argentinská 1624/32b
Praha 7, Holešovice
170 00

Kancelář v Praze se nachází v těsné blízkosti hasičské zbrojnice na křížení ulic Argentinská a Plynární, v blízkosti stanice metra „C“ Nádraží Holešovice. Nejbližšími zastávkami tramvají jsou Nádraží Holešovice a Ortenovo náměstí.

V případě dopravy autem lze zaparkovat v ulici U Průhonu (do navigace doporučujeme zadat „U Průhonu 1624/1a“) nebo v ulici Kouteckého.

Kancelář - Mělník

Kpt. Jaroše 317/24
Mělník
276 01

Kancelář - Mělník

Kancelář na Mělníku se nachází poblíž Masarykova kulturního domu v rohové šedé vile na křižovatce ulic Kpt. Jaroše a U Sadů naproti papírnictví U Kučerů.

© AKSR - advokátní kancelář Švec - Rychterová - všechna práva vyhrazena.

Povinné informace

Informace pro spotřebitele: Pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů ze smluv o poskytování právních služeb je příslušnou Česká advokátní komora. Více informací naleznete na webových stránkách www.cak.cz.

Informace pro fyzické osoby: Jako správci osobních údajů zpracováváme osobní údaje v případech a za podmínek upravených nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR), jehož aktuální znění je dostupné na webových stránkách www.uoou.cz. K uplatnění práv v oblasti osobních údajů (tj. práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, s žádostí o omezení zpracování, vznesením námitky proti zpracování, práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle GDPR) se na nás můžete obracet prostřednictvím emailu na adrese info@aksr.cz nebo poštou na adrese Kpt. Jaroše 317/24, Mělník.